Sports Ground at Veng Neng

Since 01/01/2019, I.A.M officially resumed management of Sport Grounds.
  • Sports Ground at Veng Neng

  • Address: Alameda da Tranquilidade (next to Keang Peng School)

Basketball

Football

Gateball Field